SAVE 20181018 133847

Zachę­camy panie w wieku 5069 lat do udzi­ału w bezpłat­nych bada­ni­ach mam­mo­graficznych orga­ni­zowanych 6 listopada 2018 r. w godz. 09:0017:00 przy Cen­trum Kul­tury w Jędrze­jowie, al. Pił­sud­skiego 3.


W związku z ogólnopol­skim Pro­gramem Pro­fi­lak­tyki Raka Piersi real­i­zowanym przez Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Jędrze­jowa i okolic do wzię­cia udzi­ału w BEZPŁAT­NEJ mam­mo­grafii. Bada­nia adresowane są do kobiet w wieku 5069 lat*.

SzanownaPani!
Czy pamięta Pani o zbliża­ją­cym się ter­minie swo­jej mam­mo­grafii? My pamię­tamy i serdecznie Panią zapraszamy do wyko­na­nia bezpłat­nego bada­nia mammograficznego.

MAM­MO­GRAFIA jest najlep­szą metodą umożli­wia­jącą wczesne rozpoz­nanie zmian pato­log­icznych (w tym także raka) w utka­niu piersi, a dla kobiet po menopauzie jej czułość jest najwyższa. Zda­jemy sobie sprawę, że w natłoku codzi­en­nych obow­iązków mogła Pani zapom­nieć o tym, żeby zad­bać o siebie.

Zapewne pomyślała Pani teraz, że na głowie ma Pani ważniejsze, pil­niejsze sprawy i na badanie jeszcze przyjdzie czas. Zapewne tak, ale czy jakakol­wiek sprawa jest ważniejsza od włas­nego zdrowia i życia? Praw­dopodob­nie jest Pani mamą, a może nawet bab­cią, a więc osobą bardzo ważną w życiu swoich dzieci i wnuków. Proszę więc poz­wolić swoim najbliższym i najukochańszym jak najdłużej cieszyć się swoją obecnością.

Proszę nie dop­uś­cić, żeby z powodu spraw pozornie ważnych zanied­bać najważniejszą – swoje ZDROWIE lub ŻYCIE. Zachę­camy do tego, aby poświę­cić krótką chwilę i sko­rzys­tać z możli­wości, które daje Pani Pro­gram Pro­fi­lak­tyki Raka Piersi i wykonać bezpłatną mam­mo­grafię. Jeśli nawet w trak­cie bada­nia mam­mo­graficznego okaże się, że w Pani piersi zna­j­duje się jakakol­wiek zmi­ana, to z doświad­czenia wiemy, że im jest ona mniejsza tym łatwiejsza do wyleczenia. Dlat­ego też jeszcze raz serdecznie zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z bezpłat­nej mam­mo­grafii, która w naszej placówce wykony­wana jest metodą cyfrową.

Z poważaniem

dr n.med. Katarzyna Borowska – Matwiejczuk

Spec­jal­ista radi­ologii i diag­nos­tyki obrazowej


Panie zain­tere­sowane sko­rzys­taniem z bezpłat­nych badań mam­mo­graficznych mogą zare­je­strować się:

Tele­fon­icznie: 85 676 03 32 ; 85 676 13 22,

lub na stronie: www​.wirtus​plus​.pl.

Godz­ina bada­nia usta­lana jest indy­wid­u­al­nie z pac­jen­tkami pod­czas rejestracji.

* Panie nieob­jęte pro­gramem pro­fi­lak­tyki raka piersi mogą wykonać badanie odpłatnie.