Świad­czenia gwaran­towane noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej udzielanej w miejscu zamieszka­nia lub pobytu świad­czenio­biorcy, począwszy od dnia
1 marca 2018 r. Artmedik Sp. z o. o. będzie real­i­zować we włas­nym zakre­sie tj. bez udzi­ału pod­wykon­awcy Świę­tokrzyskie Cen­trum Ratown­ictwa Medy­cznego i Trans­portu San­i­tarnego w Kielcach.

Porad­nia Noc­nej i Świątecznej Opieki Zdrowot­nej Artmedik Sp. z o. o.

ul. Mało­goska 25; 28300 Jędrzejów

tele­fon 41 388 28 19

Porad­nia realizuje:

1. Świad­czenia gwaran­towane noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej udzielanej w warunk­ach ambu­la­to­ryjnych obe­j­mu­jące: poradę lekarską udzielaną w warunk­ach ambu­la­to­ryjnych w bezpośred­nim kon­tak­cie ze świad­czenio­biorcą lub tele­fon­icznie, świad­czenia udzielane przez pielęg­niarkę w warunk­ach ambu­la­to­ryjnych, zle­cone przez lekarza ubez­pieczenia zdrowot­nego, wynika­jące z potrzeby zachowa­nia ciągłości leczenia lub pielę­gnacji, świad­czenia udzielane przez pielęg­niarkę doraźnie, w związku z poradą lekarską, o której mowa powyżej.

Adres miejsca udziela­nia świad­czeń: Jędrze­jów ul. Mało­goska 25, 28300 Jędrzejów

tele­fonu kon­tak­towy dla Świad­czenio­bior­ców: 41 388 28 19

2. Świad­czenia gwaran­towane noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej udzielanej w miejscu zamieszka­nia lub pobytu świad­czenio­biorcy obe­j­mu­jący: poradę lekarską udzielaną w miejscu zamieszka­nia lub pobytu świad­czenio­biorcy, świad­czenia udzielane przez pielęg­niarkę w miejscu zamieszka­nia lub pobytu świad­czenio­biorcy, w tym świad­czenia zle­cone przez lekarza ubez­pieczenia zdrowot­nego, wynika­jące z potrzeby zachowa­nia ciągłości leczenia lub pielę­gnacji, świad­czenia udzielane przez pielęg­niarkę doraźnie, w związku z poradą lekarską, o której mowa powyżej.

tele­fonu kon­tak­towy dla Świad­czenio­bior­ców: 41 388 28 19